General Terms and Conditions

 TEDARIK VE ÖDEMEYE İLİŞKİN GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR

 
Geçerlilik Kapsamı 
1. Ejot Tezmak Bağlantı Elemanları Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (EJOT) ile ticari ilişki içerisinde olan müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmeler bakımından aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar geçerlidir. Müşteri aşağıda yer alan tüm hüküm ve koşulları anladığını, kabul ettiğini, işbu hüküm ve koşulların gereklerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt etmiştir.
 
Teslimat ve hizmetleri münhasıran aşağıda yer alan hüküm ve koşullar üzerinden sağlanmaktadır.
 
Müşterinin işletme hüküm ve koşulları, EJOT tarafından açıkça ve yazılı şekilde tanınmadıkça, geçerli değildir.
 
Genel Hükümler
2. Taraflar arasındaki sözleşmeler yazılı olarak yapılacaktır. Herhangi bir sözlü mutabakata ait bütün detaylar, sözleşme taraflarınca derhal yazıya dökülerek onay altına alınacaktır. 
 
Sözleşmelere taraflardan her birinin ismi/unvanı, tebligata yarar adres bilgisi yazılacaktır.
 
3. Siparişler EJOT tarafından onaylanmadıkça bağlayıcı değildirler.
 
4. Broşür ve kataloglarda yer alan bilgi ve illüstrasyonlar, genel ticaret uygulamalarına uygun olarak,  EJOT tarafından açıkça bağlayıcı olarak tanımlanmadığı sürece, "yaklaşık" olarak kabul edilirler.
 
 Uzun Vadeli ve Çağrı Sözleşmeleri Fiyat Ayarlamaları
5. Süresiz sözleşmeler, 3 ay öncesinden yapılan bildirim ile sonlandırılabilir.
6. Uzun vadeli sözleşmelerde (12 aydan uzun süreli sözleşmeler ve süresiz sözleşmeler); ücretler, malzeme veya enerji maliyetleri itibarıyla önemli bir değişiklik meydana geldiğinde,  sözleşme taraflarının her biri, bu faktörleri dikkate alarak fiyatın uygun biçimde yeniden ayarlanmasına dair talepte bulunmaya yetkilidirler.
 
 7. Bağlayıcı bir sipariş miktarı üzerinde anlaşılmadığı takdirde EJOT hesaplamaları, belli bir zaman diliminde müşterinin beklediği bağlayıcı olmayan sipariş miktarına (hedef miktar) dayanacaktır.  
 
Müşteri, hedef miktarın altında alım yaptığında EJOT’un, birim fiyatlarını uygun oranlarda arttırma hakkı saklıdır. Müşteri, hedef miktar üzerinde alım yaptığında, şayet müşteri teslimattan en az 2 ay önce daha fazla ihtiyaç bildiriminde bulunmuş ise, birim fiyatları buna göre düşürülecektir. 
 
8. Çağrı tedarik sözleşmelerinde, aksi kararlaştırılmadıkça, bağlayıcı miktarlar teslimat tarihinden en az bir ay önce EJOT’a çağrı yapılmak sureti ile belirtilmelidir.
 
Müşterinin geç çağrı yapması ya da çağrıya dair süre veya miktar ile ilgili sonradan gelen değişiklik taleplerinden kaynaklı ilave maliyetler müşteri tarafından üstlenilecektir ve bu bağlamda EJOT tarafından gerçekleştirilecek olan hesaplama geçerli olacaktır.
 
  Gizlilik 
9. Her bir sözleşme tarafı, ticari ilişki içerisinde edindikleri bilgi ve belgeleri (numuneler, modeller ve veriler de buna dahildir) sadece sözleşme ile ilgili amaçlar için kullanacaklardır ve müşterinin bunları gizli olarak tanımlaması veya bu tarz bilgi veya belgelerin gizliliğinin korunmasında açık bir çıkara sahip olması durumunda müşteri, aynen kendi bilgi ve belgelerine uyguladığı özen ile üçüncü taraflar nezdinde gizliliği koruyacaktır.
 
Bu yükümlülük ilk bilgi veya belgelerin alınması ile başlar ve iş ilişkisinin bitişinden 36 ay sonra sona erer.
 
10. Ancak bu kısıtlamalar :
(i)           zaten kamunun bilgisinde olan ya da (BİLGİYİ ALAN’ın bu Anlaşmayı ihlâl etmesi dışında) herhangi bir yolla kamunun bilgisine giren Bilgilere; ya da
(ii)          BİLGİYİ ALAN’ın bunu yapma hakkına sahip olan bir bağımsız üçüncü şahıstan aldığı ve doğrudan doğruya veya dolaylı olarak BİLGİYİ VEREN’dan almadığı Bilgilere; ya da
(iii)         BİLGİYİ VEREN’un Bilgileri ifşa ettiği tarih itibariyle zaten BİLGİYİ ALAN’ın elinde bulunan Bilgilere (BİLGİYİ ALAN’ın bu Bilgilere sahip olduğunu usulünce kanıtlaması şartıyla); ya da
(iv)         cari kanunlar, kurallar ve mevzuat veya resmi makam ve otoritelerin emirleri uyarınca BİLGİYİ ALAN’ın ifşa etmek zorunda olduğu Bilgilere uygulanmaz; ancak bu durumda BİLGİYİ ALAN BİLGİ VERENİ en kısa zamanda durumdan haberdar edecektir.
 
 
Çizimler ve Özellikler
11. Sözleşme taraflarından birinin tedarik edilecek olan ürünlere veya bu ürünlerin üretimine ilişkin çizimleri veya teknik belgeleri diğer tarafa aktardığı durumda, bu bilgiler aktaran sözleşme tarafının mülkiyetinde kalmaya devam eder.
 
Numuneler ve üretim materyalleri
12. Numunelerin ve üretim materyallerinin (aletler, kalıplar, şablonlar, vs) imalat maliyetleri, aksi kararlaştırılmadıkça, temin edilecek olan ürünlerden ayrı olarak faturalandırılır. Bu, aynı zamanda, yıpranma ve aşınma yüzünden değiştirilmesi gereken üretim materyalleri için de geçerlidir.
13. Üretim materyallerinin korunması ve düzgün muhafazasının yanı sıra hasar riskine ve de üretim materyallerinin imhasına ilişkin maliyetler EJOT tarafından karşılanacaktır.
14. Numunelerin ve üretim materyallerinin imalatı aşamasında müşteri sözleşmeyi feshederse, o aşamaya kadar gerçekleşmiş olan her türlü üretim maliyetleri o müşteri tarafından derhal karşılanacaktır.
15. Müşteri bu ödemeleri yapmış olsa bile, üretim materyalleri, en azından tedarik sözleşmesi sona erene kadar EJOT mülkiyetinde kalır. Müşteri daha sonra, teslimat süresi üzerinde karşılıklı anlaşma sağlanıp üzerine düşen sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiğinde, üretim materyallerini geri isteme hakkına sahiptir.   
16.  Müşteriye teslim tarihinden itibaren 3 sene boyunca üretim materyalleri EJOT tarafından bedelsiz olarak tutulacaktır. Bu süre sonunda müşteriden 6 hafta içinde kullanıma devam ile ilgili kendi görüşleri yazılı olarak talep edilecektir. Altı hafta sonunda böyle bir bildirim olmadığı veya yeni bir sipariş verilmediği takdirde EJPT’un depolama sorumluluğu sona erecektir. 
17. Alıcı ile ilgili üretim materyalleri, müşterinin önceden yazılı izni ile, EJOT tarafından sadece üçüncü taraflara sağlanmak için kullanılabilir.
 
Fiyatlar
18. Vergi, paketleme, navlun, nakliye ve sigorta hariç olmak üzere fiyatlarımız EURO cinsindendir.
 
Ödeme koşulları
19. Tüm faturalar kesim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenir.
20. Kısmen kusurlu olduğu kesin olarak saptanan ürünler gönderildiğinde, müşteri buna rağmen, kusurlu olmayan kısım için ödeme yapmakla yükümlüdür.
21. Eğer ödeme şartları yerine getirilmez ise, kalan bakiyeye EJOT, bankanın EJOT’a cari hesap provizyon aşımı üzerinden uyguladığı faiz oranı ile faiz uygulamaya yetkili olacaktır; ancak uygulanan bu faiz oranı için minimum değer, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının o tarihte geçerli taban faiz oranının en az %8 üzeridir.
22. Ödemenin gecikmesi durumunda, EJOT tarafından müşteriye yazılı bir uyarı gönderildikten sonra EJOT, ödemeler yerine getirilene kadar yükümlülüklerini askıya alabilir.
23. Ticari senet ve çekler sadece üzerinde anlaşmaya varıldığı takdirde kabul edilecektir ve bunlar kabul edilirken tahsil edilebilir olma ve iskonto edilebilir olma şartı aranacaktır. İskonto masrafları, fatura tutarının son ödeme tarihinden itibaren hesaplanacaktır.
24.  Sözleşmenin imzalanmasından sonra, EJOT’un alacaklarının müşterinin yeterli mali duruma sahip olmaması nedeni ile risk altında olduğu aşikar hale gelirse EJOT, işi durdurmaya veya müşterinin ödeme yapması için makul bir son tarih belirlemeye yetkili olacaktır ki bu durumda müşteriden, teslimat ile beraber ödeme yapması veya bir teminat sağlaması istenir. Müşterinin bunu reddetmesi veya belirlenmiş olan son ödeme tarihinde ödeme yapmamış olması durumunda EJOT, sözleşmeden çekilip tazminat talebinde bulunma hakkına sahip olacaktır. 
 
Teslimat
25. Aksi kararlaştırılmadıkça EJOT, "fabrika teslim" (ex-works) sistemi ile çalışır. Teslimat tarihi veya süresine riayet; sevkiyat veya tahsilat için hazır olunduğuna dair EJOT’un bildirimine bağlıdır. 
26. Teslimat süresi EJOT’un sipariş onayının gönderilmesi ile başlar ve aşağıda yer alan madde 55'in hükümleri geçerli olmak üzere bu süre uzatılabilir.
27. Kısmı teslimatlara makul ölçülerde olmak kaydıyla izin verilmiştir. Bunlar ayrı olarak faturalandırılacaktır.
28.   Üretim kaynaklı fazla veya eksik teslimatlara, toplam ürün miktarının yüzde 10'luk tolerans aralığında izin verilir. Toplam fiyat buna göre ayarlanacaktır.    
 
 
 
Sevkiyat ve risk transferi
29. Sevkiyat için hazır olduğu belirtilen ürünler, müşteri tarafından derhal teslim alınmalıdır. Aksi halde EJOT bu ürünleri sevk etme veya riski ve maliyeti müşteriye ait olmak üzere depolama hakkına sahip olur. 
30. Bu konuda herhangi bir özel mutabakat bulunmadığı durumda, sevkiyat yönetimi ve güzergah seçimi EJOT’ aittir.
31. Demiryoluna, nakliye acentesine veya nakliyeciye teslimden itibaren veya depolama başlangıcı ile birlikte risk müşteriye devrolur; ancak hiçbir durumda bu risk devri, fabrika veya depodan çıkıştan daha sonra değildir. Bu aynı zamanda teslimatın EJOT tarafından üstlenilmesi durumunda da geçerlidir. 
 
Teslimatta gecikme
32. Ürünlerin teslimat süresi içerisinde teslim edilmesinin mümkün olmadığının EJOT tarafından tespit edilmesi durumunda, müşteri gecikmenin sebeplerini içerir şekilde yazılı bir belge ile haberdar edilir, eğer mümkünse tahmini teslim süresi de bildirilir.   
33. Aşağıda yer alan Madde 55'de belirtilmiş olan durumlardan biri sebebiyle veya müşteriden kaynaklı bir durum veya eksiklik yüzünden teslimatın gecikmesi durumunda, teslimat süresinde şartlara uygun olarak uzatılma yapılır.
34. Müşterinin sözleşmeden çekilme hakkı sadece; EJOT tarafından teslimatın belirlenen tarihte EJOT’a atfedilecek bir kusur ile yerine getirilmemiş olması ve müşterinin EJOT’a tanımış olduğu ek süre içerisinde yine EJOT’a atfedilecek bir kusur ile sonuç alınamaması durumunda meydana gelir. 
 
Mülkiyeti muhafaza
35. Müşteri ile üzerinde anlaşılmış olan her türlü hüküm yerine getirilene kadar arz edilen ürünlere ait mülkiyet hakları EJOT tarafından saklı tutulacaktır.
36. Müşteri, EJOT ile olan iş ilişkilerinden doğan sorumluluklarını zamanında yerine getirdiği sürece, bu ürünleri kendi olağan ticari faaliyetleri dahilinde satma hakkına sahiptir. Ancak, muhafaza edilen ürünleri rehin veremez, teminat olarak mülkiyetlerini devredemez. Mülkiyet muhafazasına tabi olan ürünlerin vadeli satılması durumunda müşteri EJOT’un haklarını korumakla yükümlüdür.
37.  Müşterinin sorumluluklarını yerine getirmedeki ihlalleri ve özellikle de geç ödeme durumunda, müşteriye bu sorumlulukların yerine getirilmesi için tanınan makul bir ek süre sonunda halen sonuç alınamamış ise, EJOT’un sözleşmeden çekilip ürünleri geri alma hakkı dahil olmak üzere fazlaya ilişkin tüm hakları saklıdır. Müşteri ise ürünleri teslim etmekle yükümlüdür. Müşterinin mal varlığına dair ödeme aczine düşmesi, iflas erteleme davası gibi iflas süreci başvurusu durumunda EJOT’un sözleşmeden çekilme hakkı saklıdır. 
38. Bu durumda müşteri, EJOT tarafından üzerlerinde mülkiyet hakkı bulunan fakat müşteriye satışları veya kiralanmaları için izin verilmiş ürünlerin satış veya kiralamalarından kaynaklı her türlü alacak ve haklarını teminat olarak derhal geçerli olacak şekilde EJOT’a temlik edecektir.
39. Müşteri, ürünlere dair üçüncü taraflarca alınmış olan icra önlemleri ile alakalı olarak, herhangi bir müdahale için gerekli olan evrakı teslim ederek             EJOT’u acilen bilgilendirmelidir. Bu, her türlü tecavüz için de geçerlidir.  
40. Mevcut teminatların değeri, teminatlı alacakları toplamda %20'den fazla şekilde aşarsa, müşterinin talebi üzerine EJOT, teminatları çözebilir.
 
Maddi kusurlar
41. Ürünlerin kalitesi münhasıran, üzerinde anlaşılmış olan teknik tedarik şartnamesine uygun olarak belirlenir. Müşteri tarafından sağlanan çizimler, şartnameler, numuneler ve benzerlerine uygun olarak EJOT tarafından tedarik sağlanması gerektiği durumlarda, kullanım amacı ile uyumluluk müşterinin sorumluluğu altındadır. Ürünlerin sözleşmeyle belirlenen şartlara uygunluğu, yukarıda yer alan Madde 31 uyarınca riskin devri esnasında belirlenir.
42. Teslimatlar; Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni ve Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli olan yasal mevzuat ile uyumludur. 
43. Müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından uygunsuz veya hatalı kullanım, yanlış montaj veya işletim, normal yıpranma ve aşınma, kusurlu veya dikkatsiz taşıma kaynaklı her tür kusur bağlamında tüm maddi kusurlar, müşteri veya üçüncü şahıslarca gerçekleştirilen ve EJOT’tan onayı alınmamış uygunsuz modifikasyonlar veya tamirlerin sonucu olarak hariç tutulacaktır, dolayısı ile EJOT bu kusurlardan sorumlu tutulmayacaktır.  Aynısı, ürünlerin sadece değerini düşüren veya niyet edilen kullanımlarına yönelik uygunluklarını önemli ölçüde azaltan kusurlar için de geçerlidir ve EJOT sorumlu değildir.
44. TTK uyarınca malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir.
45. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda Türk Borçlar Kanunu uyarınca alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır.
46. Bariz kusurlar, ürünün teslim alınması ile beraber ve gizli kusurlar da ortaya çıkmalarından sonra yazılı olarak hemen bildirilecektir.
47. Belirtilen kusurun değerlendirilmesi fırsatının EJOT’a verilmiş olması gereklidir. Şikayet konusu olan ürünler derhal EJOT’a geri yollanmalıdır; şikayet onaylandığında nakliye masrafları EJOT tarafından karşılanacaktır. Müşteri; bu yükümlülükleri gözden kaçırması veya şikâyet konusu olan ürünleri EJOT’un onayı olmadan modifiye etmesi durumunda malzeme kusurlarına dair her türlü hakkı kaybedecektir. 
48. Ürünün EJOT’a doğru sürede ulaşması ve kusurun EJOT tarafından kabul edilmesi halinde EJOT, kendi tasarrufunda olmak üzere, şikayet konusu olan ürün üzerinde gerekli düzeltmeleri yapacak veya kusursuz bir ürün temin edecektir. Reddedilmesi durumunda müşteri, tedarikçinin stok durumunu düzenleyebilmesi için tedarikçiye zaman tanıyacaktır.
49. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde veya sözleşmenin şartlarına göre uygun sürede yerine getirilmesinde EJOT’un yetersiz kalması durumunda müşteri, yükümlülükleri yerine getirmesi için EJOT’a yazılı olarak şartlara göre makul bir son teslim tarihi belirleyecektir. Bu tarihin aşılması durumunda müşteri; fiyat indirimi talep edebilir.
 
Diğer talepler, yükümlülük
50. Aşağıda aksi belirtilmedikçe, müşteri EJOT’a karşı ayrıca, başkaca ilave veya daha geniş kapsamlı iddialar ya da talepler öne süremez. . Bu özellikle, zorunlu haller ya da sözleşme ihlalinden kaynaklı tazminat talepleri için de geçerlidir. Bu nedenle, teslim edilen ürünlerin kendi kusurundan kaynaklı olmayan zararlardan hiçbir şekilde EJOT sorumlu değildir. Özellikle de, müşterinin dolaylı zararlarından ya da kar kaybından veya diğer mali zararlarından EJOT kesinlikle  sorumlu değildir.  EJOT’un sorumluluğu hiçbir şekilde teslim alınan ürün bedelini aşamaz.
51. Mahkeme kararı ile tespit edilen özel kasıt, yasal temsilcilerin veya kıdemli personelin büyük ihmali veya yine mahkeme kararı ile tespit edilen önemli sözleşme yükümlülüklerinin kusurlu ihlali durumunda, sözleşme hükümlerinin kusurlu ihlali halinde tarafların tazminat talep etme hakkı saklıdır.
52. İspat külfetine ait yasal hükümler saklıdır.
 
Mücbir sebepler
53. Doğal afetler,Grev, Lock out, endüstriyel anlaşmazlıklar, kargaşalar, resmi önlemler, tedarikçilerden kaynaklı teslimat gecikmeleri ve diğer öngörülemez, engellenemez ve ciddi olaylar durumunda, sözleşme tarafları bu kargaşa süresince ve de bunun etkileri kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmekten ibra olurlar. Bu aynı zamanda, ilgili sözleşme tarafının temerrüt içerisinde olduğu bir esnada meydana gelen bu tarz durumlar için de geçerlidir. Ancak bu, gecikmenin kasıtlı veya büyük ölçüde ihmal kaynaklı olmaması koşuluyladır. Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerine maruz kalan ve bu nedenle sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olan taraf, durumu karşı tarafa derhal bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme tarafları, mümkün olduğunca, yükümlülüklerini değişen koşullara göre ayarlamak için gerekli bilgiyi iyi niyetle derhal sağlamak zorundadır.
İfa yeri, yetkili mahkeme, geçerli hukuk
54.  Sipariş teyidinde aksi belirtilmedikçe, ifa yeri EJOT şirket iş merkezinin bulunduğu yerdir.
55. Ticari senetlerin ve çeklerin ödenmesi de dahil olmak üzere her türlü yasal anlaşmazlık için yetkili mahkeme, İstanbul Çağlayan Merkez Mahkemelerdir. 

EJOT’un, müşterinin bulunduğu yerde dava açma hakkı da saklıdır.
56. Akdi ilişki münhasıran Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.
57.İşbu genel hüküm ve koşullar taraflar arasındaki ana sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup müşteri tarafından okunmuş, müşteri müşavirlerince incelenmiş ve incelenerek kabul edilmiştir.